Politely refusing something - 16 - English at Work helps you make polite refusals
Kliknite na nepoznate reči: